انواع چای های داروئی ,خواص ومیزان مصرف آنها

چای ملین Laxative

میزان وزمان مصرف:Q.I.D قبل غذا
مصرف بیش ازحد:ایجاد حالت دلپیچه و اسهال

چای آرتیشو Aurancive Tea

خواص دارو:آرامبخش و تقویت کننده
میزان وزمان مصرف:Q.I.D بین هروعده غذا


چای آرامش بخشSedative

خواص دارو:ارامش بخش اعصاب ورفع خستگی
میزان وزمان مصرف:بعد از غذا Q.I.D

چای چاقی

خواص دارو:اشتها اور
میزان وزمان مصرف:B.D قبل از غذا
مصرف بیش ازحد:افزایش فشارخون

چای اویشن

خواص دارو:انتی سپتیک وضد افت
میزان وزمان مصرف:T.D.Sقبل از غذا


کوردیل Cordila

خواص دارو:پائین آورنده چربی خون
میزان وزمان مصرف:Q.I.Dبعد از غذا

چای فوماریس

خواص دارو:پائین اورنده حرارت بدن وصفرا اور
میزان وزمان مصرف:T.D.Sقبل از غذا


چای ترش Red Tea

خواص دارو:پائین آورنده فشارخون
میزان وزمان مصرف:T.D.Sبعد از غذا

هیپوتنس Hypotens

خواص دارو:پائین آورنده وتنظیم فشارخون
میزان وزمان مصرف:T.D.Sبعد از غذا

بوراد Borana

خواص دارو:تصفیه کننده خون ومقوی اعمال کبد
میزان وزمان مصرف:T.D.Sبعد از غذا


/ 1 نظر / 8 بازدید
فرشاد

چای سفید.چای جاوه.چای المانی هم شنیدم ممکن جز فهرست شما باشد ولی به اسم دیگری