گیاه

خواص درمانی اوکالیپتوس
اوکالیپتوس درخت بومی استرالیا است. قوه جاذبه آب این درخت را هیچ یک از گیاهان دنیا ندارد زیرا ریشه این درخت سه برابر وزنش آب جذب می کند, درختی زیبا است که همیشه سبز می باشد و برگهای آن دارای عطر مطبوعی است درخت آنراکافور یا درخت تب نوبه نیز گویند.


خواص درمانی: برگهای آن خواص طبی دارد و برای عفونتهای برونشها و ناراحتی سینه و دستگاه تنفس و گرفتگی بینی و همچنین به منظور زکام و نزله و تبهای تیفوئیدی و مالاریا مورد استفاده قرار می گیرد. اگر میوه آنرا در ظرف آبی که در آن باز باشد در اطاق بجوشانید باعث تصفیه هوای اتاق و از بردن میکروبها خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید